Już za:

Polityka prywatności i transparentności

Expo Property BIS S.C.

 

I. Oświadczenie wspólników EXPO PROPERTY BIS S.C.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa
i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy i podmioty współpracujące w zakresie obsługi serwisów i Spółki EXPO PROPERTY BIS S.C. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Expo Property BIS S.C. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Chruściela 42A.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: EXPO PROPERTY BIS S.C., 04-401 Warszawa, Al. Chruściela 42A. 
E-mail: inspektor@expoproperty.pl

 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny
  z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne
  i zgodne z prawdą,
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

 1. W trakcie działalności naszej Spółki zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz do nawiązania  kontaktu;
 • adres zamieszkania lub adres firmy – celem realizacji umowy/zamówienia lub nawiązania kontaktu;
 • nr telefonu – j.w. lub celem wysłania informacji SMS;
 • adres email – za pośrednictwem adresu email prowadzona jest korespondencja pomiędzy firmami
  i użytkownikami naszych serwisów oraz wysyłka newsletterów o charakterze informacyjnym i reklamowym
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
 1. Podanie wszystkich lub wybranych z powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • dokonując pobrania darmowego e-biletu lub rejestracji na targi należy podać dane służące do zidentyfikowania Zwiedzjącego nasze eventy;
  • w celu przygotowania i realizacji umowy/usługi/zamówienia  bądź wyrażenia wzajemnej intencji.

 

 1. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach naszych Serwisów i Stron  Internetowych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z inspektorem IODO (inspektor@expoproperty.pl).

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisów i stron internetowych, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

V. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym podmiotów zamawiających usługę/usługi
  u administratora)  (informacja dodatkowa: w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika).
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisów i stron internetowych – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.
 • Cel – udostępnienie Phinance S.A. – za uprzednio wyrażoną, odrębną zgodą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie
w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych,
 • kontakt realizowany przez Phinance S.A., tj. podmiotu któremu za Państwa dobrowolną, uprzednio wyrażoną zgodą dane zostały udostępnione,
 • realizacja wysyłki zamówień i produkcji materiałów reklamowych
 • realizacja eventów i imprez targowych
 • monitoring Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,
 • obsługa Państwa próśb i zapytań przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział,
 • podatkowe, bankowe i rachunkowe
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • dopasowanie reklam i projektów zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami,
 • dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa odwiedzin na stronie

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem,
  np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

VI.

 1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa w niniejszej Polityce, w tym współpracujących ze SPÓŁKĄ EXPO PROPERTY BIS. S.C. np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, operatorów teleinformatycznych i programistycznych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Wszystkie firmy współpracujące z EXPO PROPERTY BIS S.C., które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

VII.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

VIII.

1. Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gują nastę­pu­jące prawa w związku z prze­twa­rza­niem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swo­ich danych, w tym uzy­ska­nia kopii danych,
 • prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych
 • prawo do usu­nię­cia danych (w okre­ślo­nych sytuacjach),
 • prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych,
 • prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu (w okre­ślo­nych sytuacjach).

2. Jeżeli dane są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody, Użyt­kow­nicy mogą dodat­kowo sko­rzy­stać z prawa do wyco­fa­nia. Wyco­fa­nie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem. Spo­soby wyco­fa­nia zgody wska­zane są w § 4 powyżej.

3. Jeżeli dane Użyt­kow­nika są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody może on sko­rzy­stać z prawa do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, tj. do otrzy­ma­nia od admi­ni­stra­tora Swo­ich danych oso­bo­wych, 
w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego. Mogą one zostać prze­słane innemu admi­ni­stra­to­rowi danych.

W celu sko­rzy­sta­nia z powyż­szych praw należy skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­to­rem lub z Inspek­to­rem Ochrony Danych Oso­bo­wych IODO (dane w § 2 powyżej).

 

 

 

Poli­tyka cookies

Expo Pro­perty BIS S.C.

1. Zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. , Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami powiadamiamy użytkowników niniejszej witryny, że witryna przechowuje pliki cookies na urządzeniu użytkownika.

2. Cookies to przyjęta nazwa plików informatycznych wysyłanych przez serwer odwiedzanej witryny i przechowywanych na urządzeniu użytkownika (dysku twardym lub w innej pamięci) w takich celach, jak
-zapamiętanie preferencji użytkownika – ustawień witryny – np, języka witryny, ilości danych wyświetlanych na stronie, ostatnich zapytań, stanów koszyków itp.

-tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z witryny, które mogą obejmować m.in. – listy odwiedzanych stron, dane dotyczące czasu spędzonego na poszczególnych stronach, lokalizacji urządzenia końcowego, słowa kluczowe przez jakie witryna została odnaleziona w wyszukiwarkach, nazwy witryn z których nastąpiło odesłanie do witryny itp.

-dopasowywanie wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika.

Pliki cookies nie są szkodliwe dla prawidłowego działania urządzeń, na których są zapisywane.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Expo Property BIS S.C. z siedzibą pod adresem Al. Chruściela 42A, 04-401 Warszawa oraz podmioty, których oprogramowanie jest wykorzystywane do prowadzenia statystyk strony internetowej i/lub zbierania adresów IP w celu kierowania reklam do osób, które odwiedziły stronę internetową.

4. Witryna zbiera informacje o adresach IP użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, aby ponownie dotrzeć z ogłoszeniami dotyczącymi naszych usług lub usług naszych partnerów biznesowych w ramach usługi remarketingu.

Przestrzegamy zasad stosowania tego typu reklam określonych poniżej
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl&rd=1#sensitive

Można zrezygnować z uczestnictwa w programach reklamowych opartych na zainteresowaniach.
Zobacz
https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=pl
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2004 r. , Nr 171, poz. 1800 i Dz. U. z 2012 r., poz 1445) abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookie i dostęp do nich poprzez ustawienie oprogramowania wykorzystywanego na jego urządzeniu końcowym lub konfigurację usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Niniejsza polityka cookies została opracowana z wykorzystaniem wzoru polityki cookies zamieszczonej na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/, który chroniony jest prawami autorskimi, które przysługują Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 37/99, 02-508 Warszawa.