Już za:

2-3 kwietnia 2022, TAURON Arena Kraków (10:00 - 16:00)

Krakowskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Bezpłatna Tablica Ogłoszeń

Wszy­scy odwie­dza­jący będą mogli bez­płat­nie umie­ścić swoje ogło­sze­nia na spe­cjal­nej tablicy ogłoszeń.

Na tym sto­isku można rów­nież (już odpłat­nie) sko­rzy­stać z dodat­ko­wych form pro­mo­cji jak:

  • usta­wie­nie sto­jaka z ulotkami
  • wyku­pie­nie jed­nej z tablic na wyłączność
  • powie­sze­nie bannera
  • roz­sta­wie­nie rollup’a.

Osoby zain­te­re­so­wane jedną z powyż­szych moż­li­wo­ści pro­szone są o kon­takt z biu­rem sprzedaży.